Liity jäseneksi

Suomen sosiaalioikeudellinen seura (SSOS) on kaikille avoin sosiaalisiin ja perustuslaillisiin oikeuksiin keskittynyt tieteellinen seura. Seurassa sosiaalisia ja perustuslaillisia oikeuksia tarkastellaan monitieteelliseltä pohjalta ja seuran toiminnassa ja jäsenkunnassa tunnusmerkillistä on moniammatillisuus ja yhdessä tehtävä työ.

Toiminnan keskipisteenä olevia sosiaalisia oikeuksia tarkastellaan seuran piirissä erityisesti oikeus- ja yhteiskuntatieteen sekä sosiaalityön näkökulmasta. Seura edistää sosiaalioikeuden tieteellistä tutkimusta ja julkaisee alaa koskevia artikkeleita nettisivuillaan. Seura osallistuu myös aktiivisesti sosiaalioikeudellisia asioita koskevaan lainvalmisteluun kiinnittämällä lakiehdotuksiin antamissaan lausunnoissa erityistä huomiota esitysten sosiaalioikeudellisiin aspekteihin. Viime aikojen lainvalmistelussa tästä voidaan mainita sosiaalihuoltolain ja ns. ikälain (vanhusten oikeudet) seuran antamat lausunnot.

Sosiaalioikeudellinen seura haluaa tieteellisenä seurana herättää myös suuren yleisön mielenkiintoa sosiaalioikeudellisiin kysymyksiin ja siksi seura järjestää yleisötilaisuuksia sosiaali- ja terveydenhuollon alaan liittyvistä asioista, joissa sosiaalioikeudellisia kysymyksiä käsitellään monipuolisesti sekä oikeustieteen, yhteiskuntatieteen että sosiaalihuollon ja sosiaaliturvan näkökulmista.

Sosiaaliturvaa ja terveydenhuoltoa koskevat asiat ovat jatkuvasti ajankohtaisia. Huoli toimeentulosta ja hyvinvoinnista seuraa ihmistä ”kehdosta hautaan”. Sosiaali- ja terveyspoliittiset ratkaisut ovat myös taloudellisesti merkittäviä niin veronmaksajille kuin päättäjillekin. Viime vuosien kuumia aiheita ovat olleet esim. syrjäytyminen, sosiaaliturvan monimutkaisuus, kannustinloukut, terveydenhuollon uudistaminen, ikäihmisten oikeudet, sosiaalihuollon ja omaishoidon tuen uudistaminen, laman vaikutukset, syrjäytyminen, nuorten työkyvyttömyys ja eläkeläisten määrän kasvu. Näissä kaikissa on kysymys sosiaalioikeuden (sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevien säännösten ja niiden tulkintaohjeiden) soveltamisesta. Sosiaalioikeus on laaja ja hajanainen oikeudenala, jota koskevaa kirjallisuutta ja järjestelmällisesti koottua ja analysoitua tietoa on niukasti.

Seura tarjoaa alan tieteenharjoittajille, ammattilaisille ja asianharrastajille foorumin, jossa sosiaalioikeudellisia kysymyksiä voidaan käsitellä eri näkökulmista. Seuran järjestämissä seminaareissa ja julkaisuissa asioita käsitellään sekä tieteellisesti että käytännönläheisesti. Sosiaalioikeudellisia aiheita voivat monipuolisesti tarkastella mm. tutkijat, sosiaaliturvan piirissä toimivien järjestöjen asiantuntijat, asiakastyötä tekevät sekä hallinnossa tai tuomioistuimissa työskentelevät ammattilaiset sekä tavalliset kansalaiset, jotka kokevat sosiaalioikeudelliset kysymykset arjessaan. Seuran tieteellinen toiminta palvelee välillisesti myös kansalaisia heidän pyrkimyksissään selvittää ja puolustaa oikeuksiaan.