Stadgar

Socialrättsliga sällskapet i Finland r.f.

1. Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Socialrättsliga sällskapet i Finland r.f. Föreningen är tvåspråkig. Föreningens hemort är Helsingfors och dess verksamhetsområde omfattar hela landet.


2. Syfte och verksamhetsformer Föreningens syfte är att främja rättslig forskning om sociala frågor, att utveckla socialrätten som en rättsvetenskaplig specialitet och att främja samarbetet mellan forskare, myndigheter och medborgarorganisationer i Finland och internationellt. Föreningen fullföljer sitt syfte
genom att ordna föredrags-, kongress- och utbildningstillfällen bedriva publikationsverksamhet göra framställningar och förslag till myndigheter och sammanslutningar samt ge utlåtanden samarbeta med företrädare för motsvarande verksamhet utomlands även på övriga sätt verka för att fullfölja sitt syfte. Föreningen kan stöda sin verksamhet genom att ta emot bidrag, donationer och testamenterad egendom samt äga fastigheter och värdepapper.

3. Medlemmarna

Föreningens medlemmar är de ordinarie medlemmarna, understödsmedlemmarna
ochhedersmedlemmarna. Till ordinarie medlemmar i föreningen kan antas personer som godkänner föreningens syfte. Till understödsmedlemmar kan antas enskilda personer eller sammanslutningar med rättskapacitet som önskar stöda föreningens syfte och verksamhet. Föreningens medlemmar godkänns av styrelsen. Till hedersmedlem kan föreningens möte på framställning av styrelsen kalla en person som på ett framstående sätt har verkat till fromma för föreningens syfte.

4. Utträde och uteslutning av en medlem En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos styrelsen eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde föranteckning i protokollet. Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift för ett år eller om han annars har underlåtit att fullgöra de
förpliktelser som hangenom sitt inträde i föreningen har åtagit sig eller om han genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat detta eller om han inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag.

5. Medlemsavgifterna Årsmötet beslutar om storleken av den årliga medlemsavgift som uppbärs av de ordinarie medlemmarna och understödsmedlemmarna. Hedersmedlemmarna erlägger ingen medlemsavgift.

6. Föreningens möten Föreningens årsmöte hålls årligen i januari-maj på en av styrelsen fastställd dag. Ett extra möte hålls då föreningens möte så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.

Vid föreningens möten har varje ordinarie medlem och hedersmedlem en röst. Understödsmedlemmarna har närvaro- och yttranderätt vid mötet. Som mötets beslut gäller den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt
avgörordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

7. Kallelse till föreningens möten.

Styrelsen skall sammankalla föreningens möten senast 14 dagar före mötet genom att skicka brev till medlemmarna. Övriga meddelande till medlemmarna verkställs på det sätt som styrelsen beslutar.

8. Årsmötet

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

1.Mötet öppnas
2.Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
3.Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
4.Föredragningslistan för mötet godkänns
5.Bokslutet, årsberättelsen och revisorns utlåtande presenteras
6.Beslutas om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra
ansvarsskyldiga
7.Verksamhetsplanen, budgeten samt medlemsavgifternas storlek fastställs
8.Val av styrelsens ordförande och övriga styrelsemedlemmar
9.Val av en revisor och en revisorssuppleant
10.Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden. Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens årsmöte skall han skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid attärendet kan tas med i möteskallelsen.

9. Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen, till vilken hör en ordförande och minst tre och högst sju ordinarie medlemmar samt vid behov två suppleanter. Alla styrelsemedlemmar utses vid årsmötet.

Styrelsens mandattid är tiden mellan årsmötena. Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt utser inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer. Styrelsen

sammanträder på kallelse av ordföranden eller då han har förhinder på kallelse av vice ordföranden då de anser att det behövs eller minst två av styrelsemedlemmarna så kräver. Styrelsen är beslutför när ordföranden eller viceordföranden samt minst två övriga medlemmar är närvarande. Omröstningarna
avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val emellertid lotten.

10. De som får teckna föreningens namn Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande eller vice ordförande någondera tillsammans med en av styrelsens övriga medlemmar.

11. Räkenskapsperiod och revision Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Föreningen har en revisor och en revisorssuppleant för att granska förvaltningen och räkenskaperna. Deras verksamhetsperiod är ett kalenderår. Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall överlämnas tillrevisorn senast tre veckor före årsmötet. Revisorerna skall ge sitt utlåtande skriftligen
till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

12. Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens möte med tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av
föreningen. Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen. Om föreningen blir upplöst används tillgångarna för samma ändamål.

Grundad 16.3.1999.
Antecknad i föreningsregistret 20.4.1999.
I årsmöten 10.5.2012 godkändes ändring av stadgarna 9 § 1.