Vuosi 2012

Vuonna 2012 järjestimme yleisötilaisuuden yhteistyössä Kelan tutkimusosaston kanssa 25.1.2012 klo 14–17 Kela – hallissa aiheella ”Sosiaalihuoltolain uudistus”. Sitä ennen seura työsti lausuntoluonnoksen, johon haettiin aineksia myös tilaisuudessa. Sosiaali- ja terveysministeriölle antamassamme lausunnossa kiinnitettiin huomiota erityisesti sosiaalihuoltolakia koskevan esityksen sosiaalioikeudellisiin ulottuvuuksiin. Syksyllä 2012 valmistuikin sosiaalihuoltolakiesityksestä uusi luonnos. Siinä seuramme lausunnossa esittämiä näkökohtia oli otettu jonkin verran huomioon, mutta mielestämme ei riittävästi. Esitys oli muutoinkin muuttunut aiemmasta. Annoimme uudesta esityksestä lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle lokakuussa 2012.

 

Toukokuussa pidimme yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä yleisötilaisuuden Kelassa aiheesta ”Potilaan asema ja oikeudet”. Läsnä oli noin 50 osallistujaa. Siinä keskusteltiin alustusten pohjalta Potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvistä ongelmista, kantelun ja muistutuksen merkityksestä potilaan oikeuksissa sekä kommentoitiin Invalidiliiton edustajan toimesta dokumenttielokuvaa ”Solmu vai rusetti”, joka kertoo kahden vaikeavammaisen ihmisen jokapäiväisestä elämästä ja heidän kokemuksistaan sosiaaliturvajärjestelmästä. Yleisötilaisuus oli onnistunut ja keskustelussa alustusten pohjalta tuli paljon uusia näkemyksiä potilaiden oikeuksiin liittyvistä ongelmista.

 

Syyskuussa järjestimme HUS:n auditoriossa Meilahdessa yleisötilaisuuden aiheesta ”Terveydenhuoltolaki tänään”. Siinä keskustelimme alustusten pohjalta terveydenhuoltolain taustasta ja tavoitteista, terveydenhuoltolaista HUS:in näkökulmasta, terveydenhuoltolain valvonnasta, terveydenhuoltolaista potilaan tuetun päätöksenteon näkökulmasta sekä terveydenhuoltolain asettamista velvoitteista potilasturvallisuudelle. Tilaisuus herätti laajaa kiinnostusta erityisesti HUS:n työntekijöiden piirissä. Osallistujia HUS:n auditoriossa oli noin 40 ja keskustelussa alustusten pohjalta nousi monia merkittäviä näkökohtia uudesta ja osin vielä melko tuntemattomasta terveydenhuoltolaista. Lain toimeenpano on vaatinut merkittäviä ponnisteluja terveydenhuollon yksiköissä ja HUS suurena toimijana on joutunut panostamaan voimakkaasti lain toteuttamiseksi koko HUS –konsernissa.

Marraskuussa 2012 järjestimme Kelan tiloissa yleisötilaisuuden ”Omaishoito valokeilassa”, joka keräsi yli 70 hengen osanoton.    Omaishoito on selvästi ajankohtainen asia ja tilaisuuden pohjalta puheenjohtaja kirjoitti artikkelin Hoivapalvelut – lehteen. Siinä kiinnitettiin huomiota omaishoitajien puutteelliseen asemaan ja esitettiin lukuisia korjausehdotuksia. Yleisötilaisuudessa keskusteltiin alustusten pohjalta siitä, mitä omaishoito on osana sosiaalioikeutta ja kunnan palveluja, tarkasteltiin omaishoitoa käytännössä sekä käynnissä olevaa järjestelmän uudistamistyötä, arvioitiin omaishoidon vaikuttavuutta talouden ja säästöjen näkökulmasta sekä tarkasteltiin omaishoidosta EU – tasolla kehitettyjä mittaamismenetelmiä. Keskustelu alustusten pohjalta nosti esiin lisää ajankohtaisia ongelmia sekä viranomaisten että itse omaishoitajien osalta.

Vuoden 2012 aikana täydensimme nettisivuamme (http://sosiaalioikeus.fi/) lukuisilla yleisötilaisuuksien alustuksilla, jotta myös niillä, joilla ei ollut mahdollisuutta osallistua yleisötilaisuuksiin, on ollut mahdollisuus saada tietoa seuramme esillä pitämistä sosiaalioikeudellisista kysymyksistä. Olemme myös tarjonneet julkaisufoorumin tieteellisille artikkeleille ja muille teoksille nettisivuillamme, josta ne ovat kaikkien asiasta kiinnostuneiden saatavilla.

 

Vuoden 2012 joulukuussa lähetimme Euroopan Neuvoston Sosiaaliasiain komitealle järjestökantelun Suomen perusturvan tasosta. Järjestömme halusi sosiaaliasian komitean kannan siihen, onko Suomen perusturvan taso sopusoinnussa Suomen ratifioiman Euroopan Neuvoston taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan yleissopimuksen kanssa. Kantelumme koski erityisesti eläkkeiden, sairausvakuutuksen, työttömyysturvan ja toimeentulotuen minimietuuksia. Odotamme vastausta kanteluumme vuoden 2013 aikana.