Vuosi 2013

Vuonna 2013 järjestimme toukokuun 16 päivänä Kela –hallissa yhteistyössä Kelan tutkimusosaston kanssa yleisötilaisuuden aiheesta ”Vanhuspalvelulaki tulee, mikä muuttuu”. Tilaisuus sai hyvän vastaanoton, osallistujia oli toista sataa ja keskustelu alustuksista oli vilkasta. Alustajina olivat mm. kansanedustaja Anneli Kiljunen, lakimies Riitta Husso Valvirasta, johtaja Merja Etholén-Rönnberg Helsingin kaupungilta, professori Toomas KotkasItä-Suomen yliopistosta sekä Yrjö Mattila seuran omana alustajana. Heinäkuun alussa 2013 voimaan tuleva vanhuspalvelulaki sai näin ennen voimaan tuloa syvällisen ja monipuolisen käsittelyn.

Seuraava yleisötilaisuutemme oli 26.9.2013 Kirurgisen sairaalan (HUS) Sophie Mannerheim –salissa. Keskustelun aiheena oli tällä kertaa ”Sosiaali- ja terveydenhuollon maksupolitiikka” ja alustajina tutkija Olli KarsioTampereen yliopistosta, hallitussihteeri Emmi Koiranen STM:stä sekä vastaava sosiaalityöntekijä (HUS) Eila Sundman, Helsingin sosiaalilautakunnan toisen jaoston jäsen Jari J. Marjanen ja johtava tutkija (Kela) Yrjö MattilaSSOS -seuran hallituksen omina alustajina. Osanottajia oli noin neljäkymmentä. Myös tämä tilaisuus sai hyvän suosion, osallistujia yli neljäkymmentä ja vilkasta keskustelua alustusten tiimoilta. Sosiaali- ja terveydenhuollon maksupolitiikka todettiin varsin monitahoiseksi ja monimutkaiseksi ilmiöksi, jota tavallisen kansalaisen on vaikea hahmottaa. Emmi Koiranen selostikin maksujen uudistamista selvittävän työryhmän esityksiä.

Seuran yleisötilaisuudet jatkuivat 16.11.2013 Kela –hallissa yhteistyössä Kelan tutkimusosaston kanssa yleisötilaisuuden aiheesta ”Väliinputoaminen ja sosiaaliset oikeudet”. Alustajina tällä kertaa tutkimusjohtaja Olli Kangas ja tutkija Elina Ahonen Kelan tutkimusosastolta, professori Anna Metteri Itä-Suomen yliopistosta, VTT Anne Määttä Diakonia –ammattikorkeakoulusta sekä Marjatta Kaurala, Ulrika Krook ja Yrjö Mattila seuran omina alustajina. Väliinputoaminen ja siitä aiheutuva syrjäytyminen todettiin vakavaksi ongelmaksi sosiaaliturvan toteutuksessa. Yleisö, jota Kela –hallissa oli noin kahdeksankymmentä, osallistui aktiivisesti keskusteluun tuoden esiin aiheen kannalta tärkeitä näkökohtia.

Seura antoi vuoden aikana lukuisia lausuntoja sosiaalioikeuteen liittyvistä lakiesityksistä. Niissä kiinnitettiin huomiota lakiesityksiin sisältyvien sosiaalisten oikeuksien sitovuuteen ja vaikuttavuuteen seuran perustehtävän mukaisesti. Vuonna 2013 seuran lausunto annettiin omaishoidon tuen kansallista ohjelmaa valmistelevan työryhmän välimietinnöstä, palveluiden laatusuosituksesta, esityksestä sosiaalihuollon asiakkaan oikeusturvan parantamiseksi sekä henkilön itsemääräämisoikeutta koskevasta lakiluonnoksesta. Seuran edustaja Ulrika Krook oli mukana STM:n itsemääräämisoikeuslakia koskevassa suullisessa kuulemisessa, jossa hän vielä täydensi lausunnossamme esittämiämme näkökohtia. Seuramme piti itsemääräämisoikeutta koskevaa lakiesitystä erityisen tärkeänä yksilön oikeussuojan näkökulmasta.

Vuonna 2013 yhdistyksen jo edellisenä vuonna tekemä kantelu Euroopan neuvoston sosiaaliasiain komitealle Suomen vähimmäisturvasta eteni. Seuramme todettiin toimivaltaiseksi tekemään kantelun ja kesällä 2013 sosiaaliasiain komitea pyysi seuraltamme Suomen hallituksen vastaukseen kantelussa esittämistämme näkökohdista. Nämä seuran kommentit lähetettiin Strasbourgiin annetussa määräajassa (lokakuun puoliväli 2013). Kommenteissa viittasimme kantelun tueksi niihin lukuisiin tutkimuksiin, joissa vähimmäisturvamme alhaisuus on osoitettu aiheuttavan syrjäytymistä ja jopa suoranaista hätää. Yksi osoitus tästä ovat yhä pitenevät leipäjonot. Euroopan sosiaaliasiain komitea antanee lopullisen päätöksen kanteluumme vuoden 2014 aikana.

Yhdistyksemme nettisivuja on vuoden aikana ylläpidetty. Yleisötilaisuuksiemme alustukset (jos alustaja on antanut luvan julkaisemiseen) ovat siellä kaikkien luettavissa, samoin seuramme antamat lausunnot. Jäsenmäärä on myös kehittynyt, joskin lisääntymisvaraa on vielä runsaasti. Yhdistys on julkaissut jäsentensä sosiaalioikeutta koskevia artikkeleita ja kirjoituksia nettisivuillaan (http://sosiaalioikeus.fi/) lisäten myös tällä tavoin sosiaalioikeuden tuntemusta maassamme. Seuramme on myös hakenut Suomen Tieteellisten Seurojen valtuuskunnan jäsenyyttä. Toistaiseksi jäsenhakemus ei ole kuitenkaan onnistunut.