SSOS Vuosikokous 2019

14.4.2019

Suomen sosiaalioikeudellinen seura ry.

- Socialrättsliga sällskapet i Finland r.f.

 

Pöytäkirja

Vuosikokous keskiviikkona 13.2.2019 klo 15.30-16.55

Paikka: Paikka: Elimäenkatu 27, 4. krs, Helsinki

Osallistujat: Yrjö Mattila, Eila Sundman, Petteri Pitkänen, Jari J. Marjanen, Kari Korpela, Kalevi Ellilä ja Tuula Sillanpää

 

  1. Kokouksen avaus

Yrjö Mattila avasi kokouksen.

 

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvitta-

essa kaksi ääntenlaskijaa

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Yrjö Mattila, sihteeriksi Tuula Sillanpää ja pöytäkirjan

tarkastajiksi Eila Sundman ja Petteri Pitkänen. Todettiin, että Sundman ja Pitkänen toimivat

tarvittaessa ääntenlaskijoina.

 

  1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsu oli lähetetty kaikille jäsenille kolme

viikkoa etukäteen.

 

  1. Hyväksytään kokouksen esityslista

Hyväksyttiin kokouskutsun yhteydessä lähetetty esityslista kokouksen esityslistaksi.

 

  1. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto vuodelta

2019

Jari Marjanen esitteli tilinpäätöksen, joka oli 192,94 euroa alijäämäinen. Yrjö Mattila esitteli

toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon vuodelta 2018. Päätettiin, että pois-

tetaan toimintakertomusluonnoksen viimeinen virke. Hallituksen esitys toimintakertomuk-

seksi oli toimitettu ennakkoon kokouskutsun mukana jäsenille. Tilinpäätös ja toiminnantar-

kastajan lausunto esiteltiin kokouksessa.

 

  1. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituk-

selle ja muille vastuuvelvollisille

Toiminnantarkastaja Kari Korpela esitti vastuuvapauden myöntämistä. Myönnettiin vastuu-

vapaus hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille.

 

  1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja taloussuunnitelma vuodelle 2019 sekä jäsenmak

sujen suuruudet vuodelle 2019

Toiminnantarkastaja esitti, että yhdistys mitoittaa toimintansa varallisuutensa puitteisiin.

Käsiteltiin vuoden 2019 toimintasuunnitelma, josta oli toimitettu hallituksen esitys kokous-

kutsun mukana jäsenille. Todettiin SSOS:n yhteistyöjärjestöt ja seminaarit 2019-2020

hallituksen tekemän toimintasuunnitelmaesityksen pohjalta. Todettiin, että valinnanvapaus-

lain valmistelu alkaa keväällä ja SSOS:n keskeiset osaajat tältä osin ovat Eila ja Petteri.

 

Päätettiin, että nettisivuasiat käsitellään hallituksen kokouksessa.

 

Päätettiin, että SSOS seuraa vanhus- ja muiden sosiaalipalvelujen tilannetta ja tulee otta-

maan kantaa valvontaan eri tavoin.

 

Todettiin, että haasteena on taloudellisten resurssien rajallisuus ja uusien jäsenten saaminen.

 

Jari Marjanen esitteli taloussuunnitelman vuodelle 2019.

 

Päätettiin, että SSOS:n juhlaseminaari on maksuton osanottajille. Jari Marjanen esitti pöytä-

kirjattavaksi eriävän mielipiteensä tähän kohtaan. Päätettiin, että tämän seminaarin jälkeen

jäsentilaisuuksista aletaan periä osanottajamaksu.

 

Jari Marjanen ehdotti, että SSOS luo kontakteja Itä-Suomen yliopiston sosiaalialan opiskeli-

joihin, mm. Lauri Rautiaiseen ja Tampereen yliopiston opiskelijoihin mm. professori Laura

Kalliomaa-Puhan kautta. Marjanen esitti mahdollisuutta pitää luento jäsenmaksujen kom-

pensoimiseksi yliopisto-opiskelijoille.

 

Vahvistettiin toimintasuunnitelma hallituksen esityksen pohjalta ja taloussuunnitelma siten,

että ostetut kirjat ja lehdet ( vrt. kohdeavustustulot) 180 euroa jätetään pois.

 

Vahvistettiin jäsenmaksujen suuruudeksi 20 euroa ja opiskelijoille 10 euroa.

 

  1. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet

Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Yrjö Mattila.

 

Valittiin hallituksen muiksi jäseniksi Eila Sundman, Petteri Pitkänen, Marjatta Kaurala,

Tuula Sillanpää, Jari Marjanen, Marjo Tervo ja Ulrika Krook.

 

Valittiin pysyviksi asiantuntijoiksi Heidi Poikonen, Laura Kalliomaa-Puha, Anja Karvonen-

Kälkäjä ja Kalevi Ellilä.

 

  1. Valitaan toiminnantarkastaja vuodelle 2019

Valittiin toiminnantarkastajaksi Kari Korpela ja varatoiminnantarkastajaksi Jouko Levonen.

 

  1. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Muita asioita ei ollut. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.55.

Liitteet

Vuosikokouskutsu

Toimintakertomus 2018

Toimintasuunnitelma 2019

Taloussuunnitelma 2019