SSOS toimintakertomus 2018

14.4.2019

Suomen sosiaalioikeudellinen seura ry.

- Socialrättsliga sällskapet i Finland r.f.

 

SSOS Toimintakertomus vuodelta 2018

  1. Kansalaisaloite takuutulosta yhteistyössä EAPN-FIN kanssa

Kansalaisaloite takuutulosta käynnistettiin maaliskuun alussa 2018, jolloin alettiin kerätä allekirjoituksia. Kansalaisaloite perusturvaetuuksien parantamiseksi toteutettiin, koska yhdistyksen aiempi kantelu Euroopan neuvostoon (88/2012) ei ole saanut hallitusta muuttamaan kantaansa perusturvaetuuksiin. Allekirjoituksia kerättiin maaliskuusta elokuun loppuun eri tilaisuuksissa, mm. myös Sophie Mannerheim – salin seminaarissa. Tiedottaminen julisteiden ja rintanappien muodossa olivat kansalaisaloitteessa keskeisiä toimintamuotoja samoin kuin allekirjoitusten kerääminen eri tapahtumissa. Kampanjan yhteydessä tehtiin rintanappeja ja julisteita, mutta media ei ollut kiinnostunut takuutuloaloitteesta. Elokuun lopussa oli kuitenkin saatu kerättyä vain 3 500 allekirjoitusta, joten aloite ei edennyt eduskuntaan. Aloitteen valmistelussa kerättiin kuitenkin arvokasta tietoa köyhyydestä, jota voidaan hyödyntää jatkossa. Myös aloitteen kustannusvaikutukset laskettiin tarkasti. (ks. https://takuutulo.fi/). Kansalaisaloitteen takuutulo- malli olisi hyvä vaihtoehto, joka ottaisi huomioon myös perusturvalla elävät kansalaiset

 

  1. Vuoden 2018 seminaarit

Vuoden 2018 aikana järjestettiin kolme seminaaria. Ensimmäinen pidettiin Rikosseuraamusten koulutuskeskuksessa tiistaina 17.4.2018. Seminaarin otsikkona olivat Vankien sosiaaliset oikeudet 17.4.2018, Rikosseuraamuskeskus Tikkurila. Seminaarissa oli yleisöä noin 50 ja alustukset hyvin asiantuntevia. Mielenkiintoisin oli elinkautisvangin videoitu haastattelu Riihimäen vankilasta. Tilaisuudessa ennen näkemättömällä tavalla lähestyttiin vankien oikeusturvaa. Lukuisat ongelmat tulivat esiin seminaarin alustuksissa ja keskustelussa.

Toinen seminaari oli Kansalaisaloiteseminaari 7.6.2018 Sophie Mannerheim – Salissa Kirurgisessa sairaalassa Korkeavuorenkadulla. Seminaari järjestettiin Takuutulo- kansalaisaloitteen allekirjoitusten vauhdittamiseksi ja takuutulo – ajattelun vahvistamiseksi. Kyseessä oli uusi termi, jonka sisältö vaati analyysia. Seminaari pureutui monipuolisesti kansalaisaloitteen taustoihin ja niihin syihin. joiden vuoksi Takuutulo – olisi välttämätön toteuttaa. Seminaari järjestettiin yhteistyössä EAPN-FIN kanssa päävastuun ollessa SSOS:lla. Seminaarissa oli noin 50 osallistujaa ja keskustelu alustuksista vilkasta.

Kolmas seminaari oli Vankeusrangaistusta suorittavan ja hänen perheensä sosiaali- ja terveyspalvelut – seminaari. Tämäkin oli yhteistyöseminaari kumppaneina Krits, Rikosseuraamuslaitos, Itä-Suomen Yliopisto ja Oikeusministeriö. Seminaari pidettiin torstaina 20.9.2018 klo 12–16 Rikosseuraamuslaitoksen koulutuskeskuksessa. Ohjelmassa oli Sote-asiaa Rikosseuraamuslaitoksen näkökulmasta, maakuntien hyviä käytäntöjä, tietoa Lapesta (lapsi- ja perhetyön muutosohjelma) sekä tietoa vankiterveydenhuollosta. Seminaariin osallistui 70 henkilöä ja lisäksi videoyhteyksiä ympäri Suomea oli 40. Keskustelu oli vilkasta ja keskustelussa nousi esiin uusia vankien sosiaali- ja terveysturvaan liittyviä ongelmia tulevassa SOTE – järjestelmässä.

  1. SSOS nettisivut uudistuivat

Yhdistyksemme nettisivut uudistuivat vuonna 2018 varapuheenjohtaja Eila Sundmanin johdolla. Sivut löytyvät osoitteesta https://suomensosiaalioikeudellinenseura.yhdistysavain.fi/ Jäsenillemme tiedotettiin, että heillä on mahdollisuus kirjoittaa artikkeleita ja blogikirjoituksia sivuillemme niistä asioista, jotka sivuavat yhdistyksemme toiminta-aluetta, (erityisesti sosiaaliset oikeudet, sosiaalipolitiikka, sosiaalityö, työ- ja sosiaalioikeus jne.).

  1. Yhteistyö EAPN-FIN kanssa

Vuonna 2018 yhdistyksellä oli edustus EAPN-FIN hallituksessa. Köyhyyskysymykset ovat olleet yhdistyksen toiminnan kohteena koko vuoden ja keskeisin yhteistyökysymys oli kansalaisaloite takuutulosta, mutta yhteistyötä oli myös EMIN II hankkeessa, jonka puitteissa puheenjohtaja osallistui Eurooppaa kiertäneen EMIN – bussin tilaisuuksiin Helsingissä ja Tampereella kesäkuussa 2018. Elokuussa puheenjohtaja osallistui maailmanlaajuiseen perustuloa käsittelevään BIEN – konferenssiin Tampereen yliopistossa. Konferenssi kesti kolme päivää.

 

Puheenjohtaja osallistui myös EAPN – FIN hallituksen jäsenenä Wienissä Euroopan köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston EAPN yleiskokoukseen ja EXCON (Executive Committee) kokoukseen sekä seminaariin EU:n sosiaalipilarista. Kokous pidettiin Wienissä 26–29.9.2018 ja siihen osallistuivat edustajat 27 Euroopan maasta.

 

Havaintoja konferenssista: Samat ongelmat köyhyyden lisääntymisestä ja syrjäytymisestä näyttävät vaivaavan muitakin kuin Suomea. Seminaarissa oltiin huolestuneita Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimeenpanosta. Kyseessä ei ole jäsenvaltioita sitova asiakirja vaan enemmänkin julistus yhteisistä päämääristä. Pilarin tueksi EAPN jäseniä kehotettiin tekemään kanteluita kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valvontaelimille jäsenvaltioiden sopimusrikkomuksista. EU:n sosiaalisten oikeuksien pilari tuo uuden työkalun sosiaalisten ihmisoikeuksien toteuttamisessa. Kaikki EU:n jäsenmaat, parlamentti ja neuvosto sen allekirjoittaneet, joten sitä pitäisi Suomenkin noudattaa.

 

  1. Kantelut Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitealle

 

Edellisen vuoden 2017 olimme saaneet kolme uutta vastausta tekemiimme kanteluihin Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitealta, (Complaint 106, 107 ja 108/2014). Päätökset ovat luettavissa osoitteessa https://hudoc.esc.coe.int/eng. Sosiaalisten oikeuksien komitea totesi Suomen irtisanomissuojan olevan sosiaalisen peruskirjan artiklan 24 vastainen siltä osin kuin laittoman irtisanomisen korvausmäärät olivat rajoitettuja eikä laittomasti irtisanotulla työntekijällä ole mahdollisuutta päästä takaisin työpaikkaansa. Kertomusvuoden aikana lähestyimme Työ- ja elinkeinoministeriötä kirjelmällä, jossa pyysimme ministeriötä alkamaan toimiin Suomen lainsäädännön saamiseksi sosiaalisen peruskirjan edellyttämälle tasolle.

 

Päätöksessä (Merits 108/2014), https://hudoc.esc.coe.int/eng sosiaalisten oikeuksien komitea totesi Suomen työmarkkinatuen olevan selvästi liian alhainen (manifestly inadequate, not sufficient to enable its beneficiaries to meet their basic needs). Tästä päätöksestä tiedotimme vuonna tiedotusvälineille, mutta asia ei kiinnostanut mediaa. Aiemmin olimme jo helmikuussa 2015 saaneet kanteluumme päätöksen Merits 88/2012 https://hudoc.esc.coe.int/eng, jossa Suomen perusturvaetuudet oli todettu liian alhaisiksi. Kertomusvuonna lähestyimme sosiaali- ja terveysministeriötä kehottaen sitä ryhtymään toimenpiteisiin perusturvan saamiseksi sosiaalisen peruskirjan artikloiden ja 12 ja 13 tasolle, koska uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja sitä ilmiselvästi edellyttää. Valitettavasti Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea ei ole pyynnöistämme huolimatta vienyt Suomen peruskirjan rikkomuksia Euroopan neuvoston ministerikomitean käsiteltäväksi. Asian eteenpäin viemiseksi emme nähneet muuta vaihtoehtoa kuin tehdä vielä uusi kantelu (Complaint 172/2018 https://hudoc.esc.coe.int/eng). Uudessa kantelussa, joka parhaillaan on käsittelyssä, totesimme Suomen edelleen rikkovan artikloita 12 ja 13 mm. sen vuoksi, että vuosina 2016–2019 on tehty lukuisia leikkauksia perusturvaetuuksiin ja etuuksien indeksitarkistukset on jäädytetty. Hintojen ja vuokrien noustessa perusturvan varassa elävät ovat joutuneet yhä vaikeampaan taloudelliseen ahdinkoon, vaikka jo vuoden 2015 päätös olisi edellyttänyt perusturvaetuuksien korottamista.

 

  1. Yhteistyö Ihmisoikeusliiton kanssa

 

YK:n TSS-sopimuksen raportointiaikataulu YK:n sosiaalikomitealle on täsmentynyt. Suomen List of Issues Prior to Reporting hyväksytään YK: n sosiaalisten oikeuksien komiteassa maaliskuussa 2019. Komitea laatii listan kysymyksistä, joihin Suomen valtion on vastattava YK:lle määräaikaisraportissaan. Suomen vastauksen tulee olla valmis maaliskuussa 2020. Ihmisoikeusliiton vaikuttamistyön päällikkö Heli Markkula kutsui järjestöt pohtimaan niitä teemoja, joihin Suomen on raportissa vastattava. Kokous oli perjantaina 30.11. Ihmisoikeusliitossa. Puheenjohtaja osallistui yhteistyöhön SSOS:n edustajana. Kysymyksiin keskittyminen on tärkeitä, jotta Suomi ei voisi raportissaan väistää niitä asioita, jotka eivät ole kunnossa. Suomi on saanut lukuisia huomautuksia sopimuksen noudattamatta jättämisestä. YK (samoin kuin EN) on mm. kehottanut Suomea nostamaan perusturvan tasoa. Tämäkin kehotus on Suomessa pidetty salassa kansalaisilta. Kysymyslista valmistui yhteistyöryhmässä ennen joulua 2018. Varsinainen Suomen raportti annetaan YK:lle keväällä

 

  1. Yhteistyö SOSTE ry:n kanssa

 

Soste ry:n sosiaaliturvan uudistamistyöryhmä laati muistion ”Joustava sosiaaliturva” siitä, miten järjestöt haluaisivat sosiaaliturvaa uudistaa. Puheenjohtaja osallistui työryhmän työhön SSOS:n edustajana. Muistio menee seuraavan hallituksen ohjelmaneuvotteluihin. Muistiossa pidettiin tärkeänä mm. perusturvan korjaamista. Muistio valmistui työryhmän joulukuun kokouksessa. Perusturvaetuuksien parantamista ehdotetaan (työmarkkinatuki, sv-päiväraha, äitiys-, isyys- ja vanhempainraha, takuueläke). Soste ry tekee näistä kärkiä eduskuntavaaleihin.

 

Puheenjohtaja oli mukana SOSTE – risteilyllä 9-10.2018 ja piti alustuksen ”Riittävä toimeentulo kaikille” – työpajassa aiheesta ”Euroopan sosiaalisen peruskirjan asettamat vaatimukset perusturvan tasolle, Suomen saamat huomautukset”.

 

  1. Hallituksen toiminta

 

Vuoden 2018 seuran hallitukseen kuuluivat seuraavat henkilöt: Puheenjohtaja Yrjö Mattila, varapuheenjohtajat Eila Sundman ja Petteri Pitkänen, sihteeri Marjatta Kaurala, taloudenhoitaja Jari J. Marjanen sekä muut jäsenet Marjo Tervo, Irene Roivas, Heidi Poikolainen ja Ulrika Krook. Hallituksen kokouksiin osallistuivat lisäksi puheoikeudella hallituksen valitsemat asiantuntijat tiedevastaava Kalevi Ellillä, Laura Kalliomaa-Puha, Anja Karvonen-Kälkäjä ja Tuula Sillanpää. Hallituksen kokouksiin osallistui myös Kari Korpela, joka toimii yhdistyksen toiminnan tarkastajana.

Hallitus kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Seuran vuosikokous pidettiin helmikuun 22 päivänä 2018 osoitteessa Elimäenkatu 27, 00510 Helsinki.

  1. Annetut lausunnot

Vuotta 2018 sävyttivät SOTE – uudistus samoin kuin vuotta 2017 ja seura antoi lausuntoja ulkoministeriölle Euroopan sosiaalisen peruskirjan noudattamisesta, sekä Sosiaali- ja terveysministeriölle SOTE – uudistuksen valinnanvapaudesta, asiakas- ja potilaslaista sekä asiakasmaksuista.

  1. Yhdistyksen talous

Yhdistyksen jäsenmaksu oli vuonna 2018 20 euroa, opiskelijoilta ja työttömiltä 10 euroa. Rahaliikenne oli keskitetty Holvi-maksuliikennelaitoksen tilille, jonka maksupalvelut ovat kohtuullisia ja joka tarjoaa kätevän mahdollisuuden maksaa jäsenmaksu verkkokaupassa.