TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

30.3.2018

SSOS vuosikokouspöytäkirja, liite 4

 

SUOMEN SOSIAALIOIKEUDELLINEN SEURA

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

 

Vuosikokous Toimintavuonna pidetään sääntömääräinen vuosikokous 22.2.2018 klo 16.00 alkaen osoitteessa Elimäenkatu 25 00510 Helsinki. Lisäksi järjestetään keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista sosiaalioikeuteen liittyvistä aiheista. Jäsenistöä pyritään aktivoimaan ja esittämään aiheita.

 

Nettisivujen uudistaminen Vuonna 2018 uudistetaan yhdistyksen nettisivut niin että yhdistyksen asioista kiinnostunut löytää sieltä helposti haluamansa tiedon

 

Yhteistyö

 

Ihmisoikeusliitto Tehdään yhteistyössä uusi kantelu Euroopan neuvostolle. Pyydetään sosiaalisten oikeuksien arvioimaan sitä, rikkooko Suomi sosiaalisen peruskirjan artiklaa 12.3, joka edellyttää jäsenmaan kehittävän sosiaaliturvaansa. Suomi ei ole näin tehnyt, vaan leikannut sitä huolimatta komitean aiemmista huomautuksista. Suomea koskevissa johtopäätöksissään tammikuussa 2018 komitea totesi edelleen puutteita artiklojen 12.1. ja 13.1. noudattamisessa.

 

EAPN-FIN Seura on vuosina 2018-2019 edustettuna EAPN-FIN:in hallituksessa osallistuen pyrkimyksiin vähentää köyhyyttä. Vuonna 2018 keskeistä on kansalaisaloite takuutulosta ja EMIN II (minimum income) EU-hanke. Yhdistys edistää kansalaisaloitteen tiedottamista ja allekirjoituksia sekä osallistuu sen piirissä järjestettäviin tilaisuuksiin.

 

PAM –ammattiliitto Yhteistyö PAM:in kanssa jatkuu nollasopimusten ja irtisanomissuojan puitteissa. Uusia seminaareja kaavaillaan vuosiksi 2018-2019. Seura seuraa työaikalain ja nollasopimusten uudistamistyötä vuonna 2018 ja arvioi uuden lainsäädännön vaikutuksia. Nolla- ja osa-aikasopimukset voitaisiin liittää seminaariaiheeseen ”Työssäkäyvät köyhät”, jossa voitaisiin käsitellä myös itsensä työllistäjien ongelmia. Aiheesta voisi järjestää myös paneelikeskustelu eduskuntavalliehdokkaille vuoden 2019 vaalien alla.

 

Seminaarit 2018 ja 2019

 

Vankeja koskeva seminaarisarja Huhtikuun 17 päivänä 2018 järjestetään ensimmäinen seminaari Vankien sosiaaliset oikeudet, joka on osa ”sosiaaliset oikeudet” – seminaarisarjaa. Kaksi muuta seminaaria samasta teemasta pidetään syyskuussa ja joulukuussa ja vuoden 2019 keväällä pidetään neljäs vankeja koskeva seminaari.

 

Kansalaisaloitetta ja sen taustoja käsittelevä seminaari pidetään torstaina 07.06.2018 klo 12-16 yhteistyössä EAPN-FIN kanssa HUS Kirurginen sairaala, Sophie Mannerheim –salissa Kasarminkadulla. Seminaarissa keskitytään siihen, miksi kansalaisaloitteelle on tärkeätä saada 50 000 allekirjoitusta ja alustuksissa kuvataan köyhyyden vaikutuksia erityisesti lapsiperheissä ja pienituloisten eläkeläisten keskuudessa.

 

Vammaisseminaari II Yhteistyötä Invalidiliiton, Kelan, Tampereen yliopiston ja THL:n kanssa jatketaan seminaarilla ”Vammaisten työllistymismahdollisuudet, toimeentulot ja etuudet. Aiheina mm. ”Vammaisten työnteko ja siitä saatava palkka”, ”Valinnanvapauslaki ja sen vaikutus vammaisen asiakkaan asemaan, ”Kelan vammaistukien merkitys vammaisille jne. Seminaarin ajankohta on syksyllä 2018 tai keväällä 2019.

 

Asiakasmaksuseminaari Yhteistyössä Invalidiliiton, Kelan, Tampereen yliopiston ja THL:n kanssa järjestetään Asiakasmaksut ja niiden vaikutukset - seminaari. Keskeisiä ovat asiakasmaksutyöryhmän esitykset ja maksut maakuntauudistuksen jälkeen. Ajankohta on ehkä syksyllä 2018 tai keväällä 2019.

 

SOTE-uudistus ja asiakkaan oikeusturva Seminaari ”SOTE –uudistus ja asiakkaan oikeusturva” järjestetään ehkä vuonna 2019 tai 2020. Seminaarin järjestäminen edellyttää, että on riittävästi tietoa maakuntauudistuksen toimeenpanosta.

 

Yleisötilaisuudet Vuosien 2018-2019 aikana voidaan pitää myös muita yleisötilaisuuksia hallituksen päätösten mukaisesti. Ajankohtaisia asioita ovat mm. itsemääräämisPOLRIDlaki sekä YK:n TSS –sopimuksen valvonta. Yhdistyksen edustajat osallistuvat myös muiden järjestöjen seminaareihin aktiivisesti.

 

Eduskuntavaaleihin 2019 pyritään vaikuttamaan niin, että perusturvan parantaminen tulisi keskeiseksi eduskuntavaaliteemaksi yhteistyössä EAPN-FIN ja Ihmisoikeusliiton kanssa. Kansanedustajaehdokkaille pyritään järjestämään keskustelutilaisuuksia aiheesta ja lisäksi järjestetään lehdistötilaisuus, jossa esitellään köyhyyden vaikutuksia ja Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitean kannanottoja Suomen perusturvan tasosta.

 

Kansalaisaloitteeseen pyritään saamaan 50 000 allekirjoitusta yhteistyössä EAPN-FIN ja Ihmisoikeusliiton kanssa. Aloite jätetään eduskuntaan syyskuun alussa 2018 ja sen jälkeen kampanjoidaan aktiivisesti kansanedustajiin päin niin että aloite hyväksyttäisiin eduskunnassa.

 

Lainuudistukset ja lausunnot

 

Itsemääräämisoikeuslain valmistelu jatkuu STM:n työryhmässä helmikuun loppuun 2018. Seura tulee antamaan lausunnon työryhmän esityksistä sitten kun ne tulevat lausuntokierrokselle. Kysymyksessä on merkittävä lainuudistus, joka koskee myös päihde- ja mielenterveyspalveluita. Asiakasmaksujen uudistamistyöryhmän esityksistä seura antaa lausuntonsa. Kiinnitämme huomiota erityisesti asiakkaan asemaan ja todellisiin mahdollisuuksiin käyttää palveluja, mikäli palvelumaksut vieläkin nousevat.

 

Nettisivujen hyödyntäminen


 

Yhdistys pyrkii lisäämään tutkijoiden kiinnostusta sosiaalioikeudellisiin kysymyksiin. Yhdistyksen uusille nettisivuille voivat yhdistyksen jäsenet kirjoittaa blogeja ja artikkeleita. Osa artikkeleista toivotaan olevan tieteellisiä ja referoituja. Uusilla kotisivuillaan yhdistys julkaisee edelleen yleisötilaisuuksissa pidettyjä alustuksia. Nettisivuihin tehdään täydennyksiä menevät artikkelit ja kirjoitukset hyväksytetään ennen sivuille viemistä yhdistyksen hallituksessa. Nettisivuilla pyritään mainostamaan yhdistystä ja saamaan yhdistykselle uusia jäseniä.