Puheenjohtajan katsaus vuonna 2020

31.1.2021

Suomen sosiaalioikeudellinen seura ry.
- Socialrättsliga sällskapet i Finland r.f.

Puheenjohtajan katsaus vuonna 2020


1. Vuoden 2020 seminaarit


Vankiseminaari kesäkuussa
Kesäkuun 4. päivänä pidettiin vankiseminaari nro 4 yhteistyössö Rangaistusseiraamuslaitoksen, Kriminaalihuollon tukisäätiön ja Itä-Suomen yliopiston kanssa. Seminaari, joka toteutettiin sekä paikan päällä Rangaistusseuraaamuslaitoksen koulutustiloissa Tikkurilassa, että videon välityksellä koko maahan, osallistui yli sata henkilöä. Seminaarin aiheena oli tällä”VOIKO VÄKIVALTAISUUTEEN VAIKUTTAA?” Käsiteltäviä aiheita olivat mm., ”onko väkivalta työkalu vai onko sen impulsiivista, ”väkivaltariskin arviointi”, ”mitä väkivallalle voidaan tehdä”. Seminaari, jossa alustajina olivat alan johtavat asiantuntijat, sai hyvän vastaanoton.


Digiseminaari lokakuussa
Hgin yliopiston ja SSOS –seuran yhteisseminaari pidettiin Teams –yhteydellä Hgin yliopiston projektien ”Towards socially inclusive digital society: transforming service culture”; (DigiIN” ja CoE) tulosten esittelyssä. Seminaarin otsikko oli "Palvelujen saatavuus digiaikana". Seminaarin puheenjohtajana toimi professori Anne Kouvonen Helsingin yliopistosta. Seminaari käsitteli Sote- digipalveluihin liittyvää syrjäytymisvaaraa ikääntyvien, maahanmuuttajien ja vammaisten kohdalla. Tämäkin seminaarimme sai hyvän vastaanoton ja siihen osallistui etäyhteydellä noin 100 henkeä.

2. SSOS nettisivut ja jäsentiedotteet


Yhdistyksemme nettisivut pyrittiin pitämään ajan tasalla vuonna 2020 varapuheenjohtaja Eila Sundmanin johdolla. Sivut löytyvät osoitteesta
https://suomensosiaalioikeudellinenseura.yhdistysavain.fi/ Jäsenillemme tiedotettiin, että heillä on mahdollisuus kirjoittaa artikkeleita ja blogikirjoituksia sivuillemme niistä asioista, jotka sivuavat yhdistyksemme toiminta-aluetta, (erityisesti perus- ihmis- ja sosiaaliset oikeudet, sosiaalipolitiikka, sosiaalityö, työoikeus jne.). Sivut ovat ”näyteikkunamme” ja pyrimme niiden kautta myös
lisäämään kiinnostusta liittymään seuraamme.

Vuoden 2020 aikana kaikille jäsenillemme lähetettiin myös neljä jäsentiedotetta. Niissä kerrottiin seuran toiminnan kannalta keskeisistä tapahtumista. Jäsentiedotteiden avulla pyrimme lisäämään hallituksen ja jäsenistön yhteydenpitoa sekä rohkaisemaan jäsenistöä tekemään aloitteita yhdistyksen tulevista aktiviteeteista. Joulukuussa 2020 oli tarkoitus pitää jäsenilta, jossa olisimme yhdessä miettineet yhdistyksen tulevaisuutta, mutta koronavaaran vuoksi tilaisuus siirrettiin helmikuulle.


3. Yhteistyö EAPN-FIN kanssa


Yhdistyksen hallituksen jäsen Marjatta Kaurala toimi EAPN-FIN varapuheenjohtajana ja edisti järjestöjen välistä yhteistyötä. EAPN-FIN oli vuonna 2020 paljon esillä koronaviruksen vähätuloisille aiheuttamista seurauksien vuoksi. Ruokajonot ovat pidentyneet ja seuramme on 2020
vuoden aikana eri yhteyksissä (mm. yleisön osastossa ja koronan inhimillisiä seuraamuksia käsittelevään työryhmään lähettämässämme kirjeessä) tuonut esiin tarpeen perusturvan korottamisesta. Valitettavasti koronatuet suunnattiin lähes yksinomaan yrityksille eikä perusturvaan riittänyt rahaa. Yrityksille annettuihin avustuksiin olisi voitu liittää työllistämisehto, mutta näin ei tehty ja siksi moni on menettänyt koronan vuoksi työpaikkansa ja liittynyt leipäjonolaisiin.


4. Kantelu Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitealle 172/2018


Seuramme aiemmat kantelut ja niihin saamamme vastaukset (Merits 88/2012 ja 108/2014) evät johtaneet alhaiseksi todetun perusturvan parantamiseen. Etuuksien leikkaukset jatkuivat edelleen vuosina 2015-2018, minkä vuoksi seuramme teki vuoden 2018 lopulla vielä uuden perusturvan alhaisuutta koskevan kantelun (Complaint 172/2018 Finnish Society of Social Rights/Finland) https://hudoc.esc.coe.int/eng ). Kirjeenvaihto asiassa päättyi helmikuussa 2020. Vuoden 2020 lopulla tiedustelimme Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitean varapääsihteeriltä, onko päätös kohta tulossa. Jutturuuhkan vuoksi vasta vuonna 2022, oli varapääsihteerin vastaus. Toivon mukaan silloin on nykyistä paremmat edellytykset perusturvan kohentamiseen päätökseen vedoten.


5. Yhteistyö Ihmisoikeusliiton kanssa


Ihmisoikeusliiton vaikuttamistyön päällikkö Heli Markkulan kutsumana olimme mukana Ihmisoikeusliitossa laatimassa kysymyksiä, joita YK:n sosiaalisten oikeuksien komitean toivottiin esittävän Suomelle YK:n TSS-sopimuksen soveltamisesta Suomessa. Syksyllä 2020 laadittiin järjestöjen yhtestyönä varjoraportti YK:lle niistä puutteista, joita näimme Suomessa esiintyvän.
Varjoraportissa seuramme kiinnitti huomiota erityisesti perusturvan riittämättömyyteen ja vanhusten oikeuksiin, Molemmissa asioissa sopimuksessa on Suomea velvoittavia säännöksiä, jotka eivät ole toteutuneet.


6. SOTE – uudistus


Seuramme antoi lausunnon Sote –lainsäädäntöluonnoksesta monien muiden järjestöjen tapaan. Lausunnossamme kiinnitimme huomiota erityisesti oikeuteen saada palveluja. Nämä oikeudet näkyivät mielestämme heikosti lakipaketissa, joka keskittyi pelkästään rakenteellisiin ja rahoituksellisiin muutoksiin. Tärkeätä kuitenkin on, että lakiesitys saatiin nyt annetuksi eduskunnalle. Työ oikeuksien puolesta jatkuu.


7. Vuosikokous ja hallituksen toiminta


Vuosikokous pidettiin 20.8.2020 koronavaaran vuoksi osittain etänä. Kokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Yrjö Mattilan, I varapuheenjohtajaksi Eila Sundmannin, II varapuheenjohtajaksi Petteri Pitkäsen, sihteeriksi Tuula Sillanpään, taloudenhoitajaksi Jari J. Marjasen ja muiksi hallituksen jäseniksi Marjatta Kauralan, Marjo Tervon ja Irmeli Virkkulan. Hallituksen pysyviksi
asiantuntijoiksi valittiin Anja Karvonen-Kälkäjä, Laura Kalliomaa-Puha, Ulrika Krook ja Tarja Pajunen. Toiminnantarkastajana jatkaa Kari Korpela ja varatoiminnantarkastajana Jouko Levonen.
Vuosikokousesitelmän piti VTT Jouko Kajanoja. Hän tarkasteli koronakriisin aiheuttamien valtion lisämenojen vaikutuksia sosiaaliturvan parannusmahdollisuuksiin. Hän päätyi melko pessimistiseen näkemykseen mahdollisuuksista lähivuosina.


Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Aiempia vuosia vähäisempi määrä johtui koronakriisistä. .

 

8. Yhdistyksen talous


Yhdistyksen jäsenmaksu oli vuonna 2020 20 euroa, opiskelijoilta ja työttömiltä 10 euroa. Yhdistyksen maksuvalmius heikkeni vuoden aikana, koska vuona 199 pidetty 20–vuotisjuhlaseminaari aiheutti runsaasti kustannuksia. Hallitus katsoo, että jäsenmäärää tulisivahvistaa, jolloin taloutta saadaan kohennetuksi.

Liitteet